Lehrer:
Michael Marx

geb. am:
1987 - 1996:
1996:

Feb. 2002:
2005 - 2007:
2009-2014

03.02.1978
Qi Xing Tang Lang bei Thomas Enskat (Riesa)
Schüler bei Meister Li Gehua ( VR China ) Shaolin Chang Chuan,
Nang Chuan, Wu Tai Chi Chuan
Eröffnung der Wushu Schule im Polizeisportvereins Greifswald
Chang Chuan (Lang Faust) bei Meister Dong Zhao
Schüler bei Meister Long Jun und Karin Zhang
(Chang Chuan, Ying Zhao Chuan, Taiji)